عبدالحمید عمویی امروز در گفتوگو با فارس در رفسنجان با اعلام موفقیتآمیز عمل جداسازی دوقلوهای زرندی اظهار داشت: عمل جداسازی روز گذشته با موفقیت انجام شد و حال عمومی نوزادان خوب است و در سلامت کامل به سر میبرند.
وی بیان کرد: این عمل یک پدیده نادر بود و احتمال خطر و از بین رفتن یکی از نوزادان وجود داشت.
عمویی خاطرنشان کرد: با توکل بر خدا و تلاش تیم پزشکی و بررسیهای بیشتر این عمل با موفقیت انجام شد.