به گزارش مهر، رسیدگی به این پرونده همزمان با طرح شکایتهای مشابه در پلیس مشهد در دستور کار ماموران پلیس قرار گرفت. بررسی پرونده های نشان داد اعضای این باند طعمه های خود را از میان پسران نوجوان انتخاب کرده و پس از کشاندن آنها به محلی خلوت نقشه شیطانی خود را اجرا می کردند.

یکی از شاکیان پرونده در جریان تحقیقات به ماموران گفت: با یکی از اعضای این باند دوست بودم. اوایل مهر امسال او از من خواست برای گردش به منطقه طرقبه برویم. وقتی به آنجا رسیدیم. یکی از شیطان صفت ها با تهدید کارد از من خواست همراهش بروم. ابتدا مقاومت کردم اما او و همدستانش مرا با کتک به محلی خلوت برده و مورد آزار و اذیت قرار دادند. آنها همچنین از صحنه آزار و اذیتم فیلمبرداری کرده و تهدید کردند اگر موضوع را به کسی بگویم فیلم را در بین دوستانم پخش می کنند.

شکایتها نشان می داد اعضای این باند اقدامات شیطانی خود را از دو سال قبل آغاز کرده و برای اینکه قربانیان خود را از شکایت منصرف کنند از صحنه آزار و اذیت آنان فیلمبرداری می کنند.

با افزایش شکایت ها از اعضای این باند قاضی صفاییان از شعبه ۸۰۸ مجتمع قضایی شهید قدوسی مشهد به ماموران دستور داد شیطان صفتان را شناسایی و دستگیر کنند.

در ادامه ماموران پلیس مشهد در چند عملیات ضربتی اعضای این باند را شناسایی و دستگیر کردند.

در بازرسی تلفن همراه متهمان نیز فیلم آزار و اذیت قربانیان کشف شد. پس از بررسی های مقدماتی پرونده برای رسیدگی به اتهام آزار و اذیت قربانیان به دادگاه کیفری استان خراسان رضوی فرستاده شد تا اعضای باند شیطان صفتان پای میز محاکمه قرار بگیرند. همچنین به اتهام سرقت و آدم ربایی متهمان در دادسرا رسیدگی خواهد شد.