به گزارش مهر، ريیس پلیس راهور تهران اظهار داشت: جایگزینی تقاطع های غیر همسطح به جای دوربرگردان ها می تواند در کاهش ترافیک و تصادفات موثر باشد.پلیس موافق حذف دوربرگردان ها از سطح شهر است اما در تقاطع های غیر همسطح نباید از چراغ راهنمایی استفاده شود.

وی افزود: در برخی از نقاط نباید دوربرگردان های موجود حذف شود اما ترافیک با حذف دوربرگردان ها و احداثتقاطع در نقاط حادثه خیز تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.

ريیس پلیس راهور تهران تاکید کرد: با توجه به تغییر وضعیت ترافیک تهران نسبت به گذشته، تقاطع ها راهکار خوبی است این درحالی است که دوربرگردان در سال ۸۴ بهترین راهکار برای کاهش ترافیک بود.