به گزارش ايسنا، اين نوزاد دو قلوي ناقص، با چهار پا، دو دست و يک سر که از ناحيه شکم به هم چسبيده بود از مادري ۲۷ ساله و در يک زايمان طبيعي زودرس (۲۹ هفته ) متولد شد .

دکتر پرهيزگار متخصص اطفال و پزشک بيمارستان شهداء قوچان در اين زمينه با اشاره به اينکه اين نوزاد پس از هفت ساعت به علت ناهنجاريهاي زياد فوت کرد، علت اصلي اينگونه تولدها را را ژنتيکي و ازدواجهاي فاميلي عنوان کرد .