به گزارش افکارنیوز،

جلسات شورای شهر تهران هر دفعه با تاخیر و با غیبت تعدادی از اعضا آغاز می شود.

باید رئیس شورا به افراد بی نظم تذکر دهد این درحالی است که خود رئیس شورای شهر تهران  در اکثر مواقع خودش جزء غایبین و یا تاخیری هاست.