به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ  احمد کرمی اسد افزود: از این تعداد گواهینامه حدود ۱۷۰۰ جلد، در معابر درون شهری توسط پلیس راهور ضبط شده و ۱۸۰۰ جلد در معابر برون شهری توقیف و ضبط شده است.

وی گفت: به عبارتی گواهینامه ضبط شده در معابر برون شهری بیشتر از معابر درون شهری بوده است.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا توضیح داد: اگر بخواهیم استان ها را اولویت بندی کنیم؛ در معابر درون شهری بیشترین گواهینامه در شهر تهران ضبط شده که مشمول نمره منفی بوده است.

سرهنگ کرمی اسد افزود: استان دوم کرمان، استان سوم اصفهان و استان چهارم از نظر فراوانی گواهینامه ضبط شده، مازندران بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در معابر برون شهری، بیشترین فراوانی گواهینامه ضبط شده به استان خوزستان تعلق گرفته است.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا، گفت: همچنین رتبه دوم گواهینامه های ضبط شده در معابر برون شهری به استان اصفهان، رتبه سوم به استان چهارمحال و بختیاری، و رتبه چهارم به استان مرکزی تعلق دارد.