مقبره کورش در پاسارگاد یکی از بناهای باستانی ایران است.