آقای رویانیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: برخی از آژانس ها، کرایه اضافه دریافت می کنند و یا تخلف های دیگری دارند.

وی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف است، هرچه زودتر با این بی انضباطی ها مقابله کند.

رویانیان افزود: ما به این تخلفات اعتراض کرده ایم و اعتراض معاون اول رئیس جمهور هم در این زمینه به وزارتخانه مربوط ابلاغ شد.

وی گفت: طرح کنترل و برخورد با تخلفات آژانس ها نیز باید به زودی انجام شود.