به گزارش مهر، کتاب "فلسفه جسم" اثر مایکل پرادفوت از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شده است.

دکتر مایکل پرادفوت استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان در مورد اهمیت فلسفه جسم به خبرنگار مهر گفت: بعد از آنکه دکارت دوگانگی ذهن و جسم را مطرح کرد فیلسوفان زیادی به بررسی دوگانه ذهن و جسم پرداخته‌ اند.

وی افزود: در بررسی ارتباط میان جسم و ذهن آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته موضوع ذهن بوده است. به عبارت دیگر در این بررسی فلسفه جسم و موضوع جسم مورد غفلت واقع شده است.

پرادفوت با اشاره به اینکه فیلسوفان توجه زیادی به فلسفه ذهن و جزئیات آن داشته‌اند، گفت: ولی در مورد فلسفه جسم این بررسی صورت نگرفته است. حتی زمانی که صحبت از جسم شده آنرا در ارتباط با ذهن مورد بررسی و توجه قرار داده‌اند. از اینرو مغز به عنوان بخشی از جسم که در ارتباط با ذهن قرار دارد مورد بررسی واقع شده است.

مؤلف کتاب " فلسفه جسم " یادآور شد: در واقع غفلت از فلسفه جسم و موضوع جسم پیش از دکارت آغاز شد. نیچه در کتاب " تبارشناسی اخلاق " به بررسی این موضوع پرداخته و نشان داده که چگونه جسم در ارتباط با ذهن فهم می شده است.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل این است که زندگی فیلسوفان بیشتر مبتنی بر استدلال بوده تا احساسات. برای نمونه افلاطون در کتاب " فائدوس " می‌گوید که بر اساس دیدگاه سقراط، فیلسوف واقعی کسی است که لذات جسمانی را خوار می‌شمارد و تحقیر می‌کند.

استاد فلسفه دانشگاه ردینگ انگلستان تأکید کرد: این ارزیابی از موضوع جسم نشان می‌دهد که اساساً فلسفه جسم موضوع و دغدغه فیلسوفان نبوده است. به عبارت دیگر بیشتر فیلسوفان فلسفه جسم را در زمره مسائل فلسفی مورد بحثخود قرار نمی‌دادند.

وی یادآور شد: اما باید توجه داشت در مورد فلسفه جسم سؤالها و پرسشهای بسیار مهمی وجود دارد، نتایج فلسفی بعد جسمانی انسان چیست از جمله این پرسشهای فلسفی است.

این فیلسوف معاصر در پایان تصریح کرد: اما طی سالهای اخیر و به ویژه در ده سال اخیر، علاقه وافر و فراوانی به بررسی فلسفه جسم نزد فیلسوفان مخالف سنت انگلیسی وجود داشته است.