به گزارش فارس: به دنبال استناد یکی از محکومان فتنه۸۸ به اظهارات آیتالله وحید خراسانی و نقل قول از ایشان، یکی از اعضای دفتر معظمله با رد این اظهارنظرها به خبرنگار ما گفت که تنها مطلبی را میتوان به آیتالله وحیدخراسانی منتسب کرد که از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایشان منتشر شده باشد و غیر از این هیچ مطلبی مورد تایید نیست.اخیراً محمد نوریزاد یکی از محکومان فتنه ۸۸، مطالب کذبی را به آیتالله وحید خراسانی نسبت داده و نقلقولهایی از ایشان درباره مسائل کشوری ذکر کرده بود.