به گزارش ایرنا ،با افتتاح این طرح كه از مصوبات سفرهای استانی است، كد تلفن ثابت ۱۰ شهرستان شهریار، ملارد، رباطكریم، اسلامشهر، بهارستان، ورامین، پاكدشت، پیشوا، دماوند و فیروزكوه و ۳۴۶ روستا در استان تهران با شهر تهران یكسان شد.