فارس: زنی در دادگاه خانواده گفت: شوهرم طی ۵ سال زندگی مشترک نتوانست خانهای مستقل تهیه کند ولی باز هم مدعی است که فرصت میخواهد و میتواند آن را تهیه کند. این زن با مراجعه به خانواده شهید محلاتی دادخواست جدایی خود را به قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده ارائه کرد و در برابر قاضی این شعبه با بیان اینکه شوهرم نزدیک به ۵ سال است به من وعده داده که خانهای مستقل تهیه کند، گفت: حدود ۹ سال از زندگی مشترکمان میگذرد و طی این سالها در خانه مادرم زندگی کردیم و شوهرم حاضر به قبول خرید خانه نشد. درست است که مادرم به روی خودش نمیآورد ولی دیگر خجالت میکشم که در خانه آنها بمانم، در حقیقت شوهرم از این وضع سوءاستفاده کرده است. میخواهم از شوهرم جدا شوم و در خانه مادرم به راحتی و بدون خجالت کشیدن زندگی کنم.
مرد در دادگاه خانواده حضور داشت و با اشاره به اینکه همسرم باید گذشت کند، عنوان کرد: میخواهم کمی بیشتر به من فرصت بدهد تا بتوانم خانهای تهیه کنم. کارمند هستم و همسرم باید درک کند که وضع مالی خوبی ندارم تا بتوانم خانهای مستقل تهیه کنم ولی به خاطر حفظ زندگیمان از او فرصتی برای تهیه خانه میخواهم. زن عنوان کرد: ۵ سال است که به شوهرم فرصت دادهام ولی او کاری انجام نداد و بیمسئولیت بود؛ باز هم به خاطر آینده فرزند ۴ سالهام به او فرصت میدهم تا طی ۶ ماه آینده خانهای تهیه کند. قاضی این شعبه بعد از چند دقیقه سکوت زن و مرد را به مصالحه دعوت کرد همچنین حکمی مبنی بر طلاق صادر نکرد و جلسه را پایان داد.