محمدرضا محمودی درگفتگو با مهر با بیان این که کلانشهر تهران با تهدیدهای ناشی از زلزلهبزرگ احتمالی و همین طور محدودیت منابعی چون آب و زمین روبهرو است گفت: باید جمعیت و مهاجرت در تهران کاهش پیدا کند.

وی ازدستور رییس‌جمهور برای مطالعه روی طرحی که بتواند فشار هزینه‌ای پایتخت بر روی تهران را کاهش دهد خبر داد و گفت: استانداری تهران با اختصاص بودجه تحقیقاتی برای این موضوع، به نهادهای پژوهشی و دانشگاهی کشور ماموریت داده ابعاد مختلف تشکیل " شهر اداری " در اطراف تهران را بررسی و نتایج آن را برای اقدامات بعدی دولت ارائه کنند.

محمودی با تاکید بر اینکه تهران به دو دلیل نمیتواند بیش از این پایتخت کامل باقی بماند گفت: از یکسو حوادث غیرمترقبه به خصوص زلزلهبزرگ احتمالی و گسلهای فعال زیر شهر تهران مطرح است و از سوی دیگر منابع طبیعی و خدماتی تهران همچون آب و زمین کفاف جمعیت پایتخت که روز به روز در حال افزایش است را نمیدهد. به این منظور باید "شهر اداری" در کنار تهران ایجاد کنیم تا همچون برخی کشورها، ایران به دو پایتخت تجاری و اداری تجهیز شود.