به گزارش افکارنیوز،

 انفجار تانکر سوخت

 انفجار تانکر سوخت

 انفجار تانکر سوخت

 انفجار تانکر سوخت

 انفجار تانکر سوخت