به گزارش افکارنیوز،

نتیجه آزمایش های پزشگان بر روی پلنگ رودسر(آرزو) اینگونه بود که آرزو در درگیری با یک پلنگی که جثه بزرگتری نسبت به او داشت، کشته شده است.

گفتنی است، در این درگیری پلنگ بزرگتر با گاز گرفتن سر آرزو باعث مرگ این حیوان شده است.