به گزارش افکارنیوز،

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده

 ساخت کپر در مناطق زلزله زده