اعضای هیات علمی دو دانشکده بهداشت ایران و تهران پس از ادغام در جلسه ای مشترک به برگزاری برنامه های تشکیل کلاس ها، کارورزی و امتحانات، طبق روال عادی قبل تاکید کردند.
به گزارش افکار به نقل از وب­دا در این جلسه مشاور رئیس دانشکده پرستاری و مامایی در جمع رئیس و معاونان دانشکده پرستاری و مامایی دو دانشکده بهداشت با اعضاء هیئت علمی دانشکده ها، بر لزوم همکاری استادان دو دانشگاه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی تهران، دکتر حق دوست اسکویی مشاور رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جلسه ای که با حضور دکتر چراغی رئیس و معاونان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، ادغام دو دانشگاه را ادغام نقاط قوت دو دانشگاه خواند و به اجرای کلیه برنامه های آموزشی چون کلاس ها، کارورزی، امتحانات و امتحانات جامع دکتری طبق برنامه های قبل اشاره کرد.
وی در ادامه، طی این روال را مستلزم همکاری کلیه گروه های آموزشی دانست و بر هم افزایی نیروهای دو دانشکده برای حصول مقاصد عالی دو دانشکده تاکید کرد.