به گزارش افکارنیوز،

در پی شکایت تعدادی از بانوان شاغل در آموزش و پرورش، هیئت عمومی این دیوان با استناد به اینکه زنان کارمند دولت از جمله آموزش و پرورش که فرزند خردسال دارند و محل خدمت آن‌ها فاقد مهدکودک دولتی است به موجب مقررات قانونی از جمله ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی بودجه در سال‌های مختلف که از سوی هیأت دولت تصویب می‌شود مستحق دریافت کمک هزینه مهدکودک هستند. 

با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آموزش و پرورش دارای تکلیف قانونی و پیش‌بینی بودجه جهت پرداخت کمک هزینه مهدکودک هستند و عدم تبادل موافقتنامه نافی حق قانونی کارمندان مستحق نیست، این امر با توجه به پرداخت این مزایا در سایر دستگاه‌های اجرایی باعث تبعیض ناروا شده و لازم است نسبت به پرداخت کمک هزینه مهدکودک به کارمندان زن آموزش و پرورش اقدام شود.

گفتنی است براساس ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تبعیت از آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی دستگاه‌ها لازم است و لزومی به طرح شکایت و تقدیم دادخواست از سوی افراد ذینفع نیست و دستگاه‌های ذیربط مکلف به اجرای رأی صادره بوده و در صورت خودداری، مسئولیت قانونی خواهند داشت.