افكار -اين عكس در ايتاليا و در يك مسابقه يك ميليون دلار برنده شد