تصاویر زیر بزرگترین استخر دنیا را نشان می دهد که شیلی در سواحل خود بنا کرده است