به گزارش افکارنیوز،

در این پیام آمده است:

«شورای آموزش و پرورش نماد تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش است. مشارکت یعنی ایجاد دغدغه ذهنی مسئولان و مردم در امر تعلیم و تربیت و مشارکت در یک دایره بسته صورت نمی‌گیرد.

شورای آموزش و پرورش به دنبال ایجاد پیوند بین همه مسئولان و مدیران و نمایندگان و افراد صاحب نظر جهت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در خصوص آموزش و پرورش شهر و استان است؛ برای رسیدن به افق روشن، مشارکت می‌تواند ما را در تصمیم‌گیری‌ها به انتخاب سیاست بهتر رهنمون کند.

شوراهای آموزش و پرورش می‌تواند تحولی در نظام اداری و آموزشی آموزش و پرورش ایجاد کنند. از سوی دیگر، نظارت از مهم‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان است؛ نظارت به معنای میزان تطابق عملکرد اشخاص و سازمان‌ها با قوانین و مصوبات بوده و مشارکت بدون نظارت یعنی عدم تحقق برنامه‌ها، عدم شفافیت و عدم مسئولیت.

جدای از ضعف‌های  کوچک و عدم اجرای مناسب قانون تشکیل شوراها، اما قانون مذکور دارای ظرفیت و منابع خوبی برای تسهیل امور و ترسیم افق‌های روشن است، آنچه قانون شوراها را بارز می‌کند گردهمایی نخبگان شهر و مسئولان مربوطه شهری جهت تصمیم‌گیری در خصوص آموزش و پرورش است.

قانون تشکیل شوراها می‌تواند الگویی برای سایر دستگاه‌ها و نهادها با نگاه برون سازمانی و استفاده از ظرفیت‌های موجود شهر برای دستیابی به اهداف مورد نظر سازمانی باشد؛ اگر بخواهیم نهادی را نام ببریم که نماد خرد جمعی باشد بی‌شک شوراهای آموزش و پرورش است.

آنچه شورای آموزش و پرورش را نسبت به بقیه بارز و مشخص می‌نماید مشارکت توأم با نظارت، شفافیت و تمرکز‌زدایی توأم با مسئولیت پذیری، پاسخگویی و توانمندسازی است».