به گزارش افکارنیوز،

ذغال پزی در این روستا شغلی است موروثی که زنان خانواده را هم به خود مشغول داشته است و آنان نیز سهمی در کسب درآمد خانواده دارند؛ اما سختی کار و درگیری روزانه با آتش و دود در ذغال پزخانه نسل بعد را به سمت مشاغل دیگر سوق داده است و گمان میرود ذغال پزی سنتی به تدریج در این مناطق بسیار کم و یا منسوخ شود.