به گزارش افکارنیوز،

 

شکسته شدن درختان بعلت بارش سنگین برف در تهران

 

 

شکسته شدن درختان بعلت بارش سنگین برف در تهران

 

 

شکسته شدن شاخه یکی از درختان پایتخت

 

 

شکسته شدن درختان خیابان طالقانی بعلت بارش سنگین برف در تهران

 

 

شکسته شدن درختان بعلت بارش سنگین برف در تهران