به گزارش افکارنیوز،

دبیر اجرایی نخستین همایش ملی مهارت‌آموزی سربازان با اشاره به اینکه خدمت سربازی فرصتی طلایی برای کسب مهارت از سوی سربازان و توسعه قابلیت‌های اشتغال پذیری آنان محسوب می‌شود عنوان کرد: همایش ملی مهارت‌آموزی سربازان که در 19 اردیبهشت‌ماه سال 97 برگزار خواهد شد در راستای اجرای هرچه اثربخش‌تر طرح مهارت افزایی سربازان کشور اقدام مثبتی است.

فرصت ارسال مقاله: 20 اسفندماه 1396

محورهای همایش:

سیاسی، فرهنگی، اجتماعی

*توسعه جذابیت، نشاط و مهارت سربازان، الزامات قانونی و نقاط قوت و ضعف قوانین

* افزایش جذابیت در جامعه و نشاط دوره خدمت سربازی، رویکردها و روش ها

* ارتقاء مهارت آموزی در سربازی، الزامات، روش ها و راهکارها

* مهارت اندوزی سربازان و توسع فرهنگی، اجتماعی کشور

* مهارت آموزی سربازان و ارتقاء امنیت ملی

علمی-آموزشی

*مهارت های قابل آموزش در دوره سربازی، مبتنی بر نیاز بازار کار فعلی و آینده

* جایگاه فناوری های نوین در ارتقای کیفیت مهارت آموزی سربازان

* آموزش کارآفرینی در دوران سربازی، الگوها و روش ها

* آموزش و ارزیابی مهارتی سربازان، الگوها و روش ها

* رابطه مهارت آموزی با اشتغال، رویکردها و الزامات

اقتصادی-اشتغالی

* الزامات و سازوکارهای رصد شغلی سربازان مهارت آموخته در بازار کار

* نقش مهارت آموزی سربازان در توسعه و بهره ور شدن اقتصاد کشور

* فرصت های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی

* فرصت های دوران خدمت سربازی و رفع چالش های اقتصادی کشور

* سازوکارهای تشویقی و انگیزشی در توسعه مهارت آموزی سربازان

جوایز و امتیازها

* انتشار در مجلات علمی-پژوهشی و پایگاه های معتبر

* کسری خدمت و سایر امتیازات خدمتی

* چاپ در مجموعه مقالات

* پاداش نقدی

زمان بندی سایر آثار:

* پیشنهادهای سیاستی و قانونی

* تجارب موفق

* خاطرات

۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۶

آدرس ارسال مقاله: www.confsarbazmaher.com