به نوشته روز نامه رسالت،، علي اکبرکريمي پورافزود: درراستاي مصوبات شوراي اسلامي شهرتهران مبني بر انتقال مشاغل وکارگاه هاي مزاحم به خارج ازشهريا تغييرکاربري اين اماکن، ۲۰ باب ازکارگاههاي مشاغل مزاحم وآلاينده درمنطقه۹ پلمب وتعطيل شد. وي خاطر نشان کرد: ازابتداي سال تا کنون، ۲۰ کارگاه مزاحم درنواحي
دوگانه تعطيل شد و ۵۶۶ مورد اخطارصادرشد.