سرهنگ پاسدار ناصر نجاریان گفت: مأموران پس از انجام تعقیب و مراقبتهای کاملاً پوششی و نامحسوس، زمانیکه راهنمای تور قصد داشت ۱۶ زن و ۱۲ مرد جوان را تحت عنوان تور سیاحتی به یکی از تفرجگاههای بیرون از شهر انتقال دهد وارد عمل شدند و با هماهنگیهای قضایی، این متهم اصلی و ۲۸ زن و مرد جوان را در میدان سپاه مشهد دستگیر کردند.
به گزارش ایران، وی خاطر نشان کرد: پلیس امنیت عمومی خراسان‌رضوی با هرگونه فعالیتی در زمینه برگزاری تورهای مختلط غیرمجاز برخورد قاطعانه‌ای به عمل می‌آورد و اقدامات صورت گرفته در این زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون بنابر خواسته مردم و خانواده‌ها و همکاری اطلاعاتی شهروندان بوده است.
سرهنگ پاسدار ناصر نجاریان تأکید کرد: اقدامات پلیس در زمینه برخورد با تورهایی که به صورت غیرمجاز دختران و پسران جوان را به مناطق تفریحی و گردشگاههای اطراف شهرها انتقال میدهند برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و خطراتی است که متوجه دختران و پسران جوان است و در این زمینه خانوادهها نیز با نگرانی از پلیس درخواست دارند به وظیفه و مأموریت قانونی خود عمل کند.