به گزارش مهر، سرداراحمد رضا رادان درمورد قانون جديد وظيفه عمومي اظهارداشت: قانون جديد به نيروهاي مسلح ابلاغ شده است وبراي اجرا آماده است. درقانون جديد امتيازاتي براي مشمولان درنظرگرفته شده است که محوري ترين آن تعويض سال به ماه است. براين اساس زمان مشموليت فرد ازاين پس براساس ماه تولد محاسبه مي شود.

وي ادامه داد: درگذشته افرادي که مرتکب غيبت مي شدند تا سه ماه اضافه خدمت دريافت مي کردند اما براساس قانون اين اضافه خدمت درقانون جديد ازسه ماه تا شش ماه است وحتي مشمول به مراجع قضائي معرفي مي شود اما با تصويب ستاد کل نيروهاي مسلح همزمان با اجراي قانون جديد تا۶ ماه کساني که داراي غيبت هستند اگرخود را معرفي کنند غيبت آنها بخشيده مي شود