حجتالاسلام و المسلمين شهرياري، رييس مركز آمار و فنآوري اطلاعات قوهقضائيه گفت: بر اساس آمار در طول شش ماه از هر ۱۰۰ پرونده كه وارد دستگاه قضايي ميشود ۹۷ پرونده از اين دستگاه خارج ميشود يعني ۳ درصد عقبافتادگي داريم و اين يعني در هر ۶ ماه ۳ درصد به آمار پروندههاي قوهقضائيه اضافه ميشود.

به گزارش ايسنا، شهرياري طي سخناني در نخستين همايش آمار جنايي ۱۰ اتهام اول پروندههاي كشور در شش ماهه نخست سالجاري را سرقت، ضرب و جرح، ايجاد صدمه، توهين، نگهداري مواد مخدر، استعمال مواد مخدر، تخريب، تهديد، صدور چك بلامحل و قاچاق مواد مخدر عنوان كرد.