به گزارش مهر, محمد قلی ها با تایید اقدام به خودکشی یک زن در ایستگاه ملت گفت: این خانم در بخش شمالی ایستگاه ملت خود را روی ریل قطار انداخته است که خوشبختانه تنها صدمه جسمی دیده است.

ی در یکی از تونل های خط ۲ نیز به این دلیل است که هنوز این خانم از ریل خارج نشده است