به گزارش مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی افزود: مجلس برای انجام وظیفه نظارتی خود برای اجرای صحیح قوانین مصوب خود در حوزه پرستاری باید از تمام ظرفیتهای خود استفاده کند.

وی گفت: اعتبارات مهمترین فاکتور عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که باید توسط معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری تأمین شود.

محسنی بندپی ادامه داد: اگر چه مجلس نیز این اختیار را دارد که از بعد نظارتی خود در نحوه عملکرد قوانین مصوب استفاده کند اما این مشکل با تعامل و همکاری بین وزارت بهداشت و معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بر طرف می شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس هر دستگاه اجرایی که از انجام وظایف قانونی خود تخطی کند مجلس می تواند گزارشی تهیه و در صحن علنی مجلس به راٌی بگذارد.

محسنی بندپی گفت: بر اساس آنچه که در قانون بودجه ۹۰ آمده چنانچه ۳ میلیارد دلار از محل فروش نفت به بخش بهداشت و درمان کشور اختصاص می یافت مشکل اعتباری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری برطرف می شد و قابلیت اجرایی داشت.
وی با بیان اینکه قانون ارتقای بهره وری به ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، یاد آور شد: تصور می کنم این قانون (تعرفه گذاری خدمات پرستاری) نیز به ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشته باشد.