به گزارش مهر، بال "سوسک های پشت الماسی" مملو از قطعات کریستالی جواهر مانند است که در درون حفره هایی در درون پوسته حشره قرار گرفته اند و دانشمندان از یک قرن پیش که این حشره کشف شد، مجذوب این قطعات جواهر مانند شده اند.

این کریستالها پنج تا ده بار بزرگتر از ابعادی هستند که دانشمندان پیش از این برای آنها متصور شده بودند. به گفته محققان دانشگاه گرونینگن ایجاد چنین ساختارهایی فراتر از توانایی های انسان است. محدودیتهای موجود برای ایجاد چنین ساختارهایی در زمینه فناوری برش لیزری خواهد بود زیرا ظرافت و پیچیدگی این کریستالهای کوچک فراتر از تصور و قدرت انسان است.

هنوز مشخص نیست که چرا بدن این حشرات به این شکل تکامل یافته اند از این رو محققان در حال بررسی عملکرد بیولوژیکی این کریستالها هستند. محققان این کریستالها را با استفاده از میکروسکوپهای الکترونی اسکن کرده و تصاویری از آنها به ثبت رسانده اند:نقاط رنگی بر پشت این حشره کریستالهایی الماس مانند هستندالماسهای موجود بر روی بالهای این حشره کریستالهایی از جنس کیتین هستند که ساخت آنها در این ابعاد از توانایی انسان خارج استیکی از تک کریستالها در زیر میکروسکوپ الکترونی