به گزارش فارس، محسن جباری اظهار داشت: امروز بارشها تا بعدازظهر در شهر تهران قطع میشود اما برای مناطق شرقی استان تهران و ارتفاعات تا اواخر شب احتمال بارش باران و در ارتفاعات بارش برف پیشبینی میشود.

وی ادامه داد: از فردا آسمان تهران صاف است و بارندگی نداریم و از فردا تا ۳ روز آینده پدیدهای در تهران نداریم ولی با شروع پایداری جوی طی ۳ روز آینده یعنی سهشنبه، جهارشنبه و پنجشنبه انتظار افزایش آلایندهها را داریم. البته با توجه به اینکه بر اثر بارندگیها هوای تهران تقریباً پاک شده است افزایش آلودگی هوا در تهران خود را کمتر نشان میدهد و مشکل خاصی پیش نمیآید.