ایسنا:پزشکان در آزمایشات جدید خود دریافتهاند این ترکیب موجود در روغن سیر موسوم به دیالیل تریسولفید میتواند مواد محافظت کنندهای را برای مراقبت از قلب پس از وقوع حمله قلبی در بدن آزاد کند از این ترکیب میتوان در طول جراحی قلب یا همزمان با درمان نارسایی قلبی استفاده کرد.

به گفته پزشکان، گاز سولفید هیدروژن در غلظت‌های پایین از قلب در برابر آسیب دیدگی محافظت می‌کند اما این گاز ناپایدار است و استفاده از آن به عنوان دارو کار دشواری است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بار پزشکان دانشگاه ایموری متوجه شدند که می‌توانند با استفاده از «دیالیل تری‌سولفید» سولفید هیدروژن را به قلب برسانند و از این عضور حیاتی محافظت کنند. این پزشکان می‌گویند: ما اکنون در حال انجام مطالعاتی هستیم که بتوانیم با تولید داروهای خوراکی فعال از روغن سیر، گاز سولفید هیدروژن را به قلب برسانیم.

جزئیات این دستاورد در کنفرانس انجمن قلب آمریکا ارائه شده است.