به گزارش افکارنیوز،

محسنی بندپی تاکید کرد: اغلب مراقبان خانگی از معلولان را پدر و مادر فرد معلول تشکیل می دهند و در راستای حمایت از این افراد، در طرح فوق مبلغی را به عنوان کمک مالی برای خانواده های دارای فرزند معلول تحت پوشش در نظر می گیریم.

وی در ادامه تصریح کرد: طرح آموزش مراقبان خانگی برای معلولان در خصوص توانبخشی، قرار بود که در سال جاری برای 10 هزار مراقب اجرایی شود اما به دلیل کمبود اعتبار این هدف محقق نشد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای سازمان بهزیستی کشور آموزش مراقبان خانگی ویژه افرادی است که در خانه فرزند معلول دارند و در این راستا خدمات حمایتی نیز از طرف بهزیستی به فرد مراقب ارائه می شود.

محسنی بندپی یادآور شد: تصویب نهایی قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی، دست سازمان بهزیستی کشور را برای حمایت از مراقبان خانگی معلولان باز خواهد گذاشت تا حق پرستاری را هم برای این افراد در نظر بگیریم.

وی تاکید کرد: سازمان بهزیستی کشور طرح آموزش و حمایت از  مراقبان  خانگی معلولان را در سال آینده با جدیت بیشتری دنبال خواهد کرد.