به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا‌ سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به حجم انبوه خودروهای پلاک شهرستان که به صورت مستمر در تهران تردد می‌کنند و در پایان سال عوارض‌ خودرو را به حساب شهرداری شهرستانی‌ که پلاک به نام آن شماره شده واریز می‌کنند، گفت:جلوگیری از پرداخت عوارض اینگونه خودروها به حساب شهرداری‌های شهرستان‌های دیگر و واریز آن به حساب‌ شهرداری تهران نیازمند ساز و کار است و ساز و کاری می‌خواهد که یا باگ نداشته باشد و یا کم داشته باشد‌.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه این مسئله می‌تواند در کمیسیون مربوطه طرح موضوع شود، بیان کرد: اشکالی که به این موضوع وارد شده، درست‌ است و می‌توان در مورد آن کار کرد.

وی با بیان اینکه مشکل در این مسئله کلی‌تر از این موضوع است، بیان کرد: مشکل اصلی تمرکز‌ در تهران است که افراد برای اشتغال‌ و کار از شهرهای اطراف‌ به تهران می‌آیند‌.

وی با اشاره به فعالیت‌ مسافربرهای‌ اینترنتی‌ بیان کرد: یک درصد‌ قابل توجهی از این افراد دارای پلاک‌ شهرستان هستند.

اعطا‌ با بیان اینکه اگر مسئله‌ اشتغال تا این حد در تهران متمرکز‌ نبود این وضعیت رخ نمی‌داد،گفت: این مسئله‌ای نیست که شورا و شهرداری بخواهند به صورت خاص حل کنند بلکه در حوزه‌ آمایش‌ سرزمین‌ است.