به گزارش افکارنیوز،

 این در حالی است که یکی از برنامه های مورد تاکید مدیریت شهری در دوره جدید، پر رنگ نمودن نقش بانوان در شهرداری تهران و بکارگیری آنها در پست های مدیریتی بود.

فاطمه پهلوانی  مدیرکل تشکیلات و بهبود روش های شهرداری تهران در خصوص جلسه  اخیر شورای اداری گفته است امور بانوان در گذشته  متولیان زیادی داشته و ساختار آن پراکنده بوده است و برای این حوزه برنامه‌ریزی شده است و در جلسه مصوب شد اداره کل امور بانوان و ادارات امور بانوان مناطق تقویت و توسعه یابد و مشاوران شهرداران مناطق در این بخش حذف شوند.