به گزارش افکارنیوز،

 چند عضو شورای شهر تهران از جمله نظری، خداکرمی، آروین، میرلوحی و الویری در جلسه امروز شورا پیشنهاد دادند که از آنجا که برای تعیین سرپرست شهرداری نیاز به فکر بیشتر داریم، باید در روز یکشنبه به موضوع استعفای شهردار بپردازیم.

با توجه به طرح این پیشنهاد، به نظر می‌رسد که اعضا با استعفای مجدد نجفی موافقت کردند و رفتن او از شهرداری تهران قطعی است.