به گزارش افکارنیوز،

تابلوی خیابان دکتر محمد مصدق نصب شد .