براساس گزارش این مركز، محل وقوع این زمین لرزه ۰۱/۵۲ طول جغرافیایی و ۸۷/۲۷ عرض جغرافیایی در عمق ۱۳ متری زمین در شهر بنك شهرستان كنگان مشخص شده است.

براساس گزارش دریافتی ایرنا از منابع محلی، این زمین لرزه باعثوحشت مردم شهرستان کنگان شد، طوری که آنها از خانه خود بیرون آمده و از ترس تکرار دوباره زمین لرزه درمحوطه های باز جمع شده بودند.

اما این پایان کار نبود و حدود یک ساعت بعد زمین لرزه ای دیگر این شهرستان را لرزاند.

بر اساس گزارش های مرکز لرزه‌نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگی این زمین لرزه نیز ۸/۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) و زمان وقوع آن را ساعت ۲۱ و۱۹ دقیقه و ۱۳ ثانیه بوده است.

براساس گزارش ایرنا از این مرکز، محل وقوع این زمین لرزه ۰۳/۵۲ طول جغرافیایی و ۹۳/۲۷ عرض جغرافیایی در عمق ۳۵متری زمین در شهر ' بنک ' شهرستان کنگان ثبت شده است.
درست دقایقی پس از زمین لرزه دوم و در ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه و ۴ ثانیه زمین لرزه ای دیگر برای سومین بار شهرستان کنگان را لرزاند.

بر اساس گزارش مرکز لرزه‌ نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بزرگی این زمین لرزه نیز ۲/۳ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) بوده است.

براساس گزارش این مرکز، محل وقوع این زمین لرزه ۰۱/۵۲ طول جغرافیایی و ۰۲/۲۸ عرض جغرافیایی در عمق ۲۲متری زمین در شهر ' بنک ' شهرستان کنگان ثبت شده است.

تاكنون گزارشي از ميزان خسارت و تلفات احتمالی این زمین لرزه ها دریافت نشده است اما گفته مي شود نگراني و وحشت مردم اين شهرستان را فراگرفته است.