خراسان: گفته مي شود بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت به دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور، به مدارک همه دانش آموختگان و دانشجويان رشته هاي بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي که بر اساس برنامه هاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي برنامه ريزي وزارت بهداشت، از تاريخ ۲۷ بهمن سال ۶۱ به بعد در مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشدو دکتراي تخصصي فارغ التحصيل شده اند، عنوان مهندسي اضافه خواهد شد.