از ابتدای دی ماه امسال شکار هر نوع پرنده در سطح استان اصفهان ممنوع شده است.