سرهنگ سيد رسول صمدي در گفتوگو با ايسنا، گفت: در پي دريافت گزارشهاي مردمي مبني بر اين که فردي در بخش رحمتآباد با همدستي شخص ديگري در امر قاچاق اشياي عتيقه فعاليت دارد، بررسي صحت اين موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.صمدي با بيان اين که کارآگاهان از صحت موضوع اطمينان حاصل و مجوز دستگيري و بازرسي منزل متهم را از مقامقضايي کسب کردند، گفت: کارآگاهان در بازرسي از منزل وي، اشياي عتيقه شامل سهعدد کاسه کوچک مفرغ، پنج حلقه فلزي، پنج انگشتر فلزي، دو جانامهاي مفرغي، چهار زنگوله مفرغ، دو دستبندمفرغ، يک مجسمه سربي، يک جاسرمهاي شيشهاي، يک قوري کوچک، دو پياله کوچک، يک سنج مفرغ، يک کوزه سفالي، يک قنداق مفرغ و يک تسبيح با قدمت بيش از دو هزار سال را کشف و ضبط کردند.