به گزارش اوج تا امروز این مسئله در دفتر موسیقی مطرح نبوده و به هیچ عنوان چنین موضوعی در دستور کار ما نیست که به این خواننده یا خواننده دیگری در این حد و اندازه مجوز انتشار آلبوم بدهیم.