به نوشته روزنامه خراسان،محمدجواد محمدي زاده گفت:، به اقدامات شوراي ايمني زيستي در اين زمينه اشاره کرد و افزود: شوراي ايمني زيستي با برگزاري جلسات منظم توانست چندين آيين نامه مورد نياز را تهيه و مصوب کند.وي اظهار داشت: در اين آيين نامه ها تکاليف دستگاه هاي مختلف چون وزارت جهاد کشاورزي، وزارت صنايع، موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان شيلات و سازمان حفظ نباتات در زمينه توليد، صادرات و واردات محصولات تراريخته تعيين شده است.