به گزارش باشگاه خبرنگاران، BBC ادعا مي كند كه اين برنامه يك برنامه تحليلي توسط خود مردم است و هر كسي مي تواند به راحتي از طريق تلفن، ايميل و پيامك به ارائه نظرات خود به صورت آزادانه بپردازد، اما عملا اين برنامه به محلي براي القائات فكري جريان هاي هدايت كننده بي بي سي تحت نام مردم تبديل شده است.

در برنامه نوبت شما كه (شبكه جنگ طلب) BBC فارسي نزديك به سه سال است آن را پخش مي كند ۲۶ عنصر مشخص با كمي تغيير صدا يا حتي بدون تغيير صدا يا هويت هاي متفاوت و جديد با هماهنگي شركت مي كنند.