به گزارش باشگاه خبرنگاران، از دیگر غذاهای این رستوران، سوپ گوشت صدف است که بر روی میز شما با حرارتی بسیار زیاد پخته می شود. اگر از ناراحتی قلبی رنج می برید به این رستوران نروید چون در ابتدای کار بایستی وارد یک آسانسور تاریک شوید که توسط دو نینجای سیاه پوش که به شمشیر مسلح هستند محافظت می شود و این نینجاها ناگهان به سمت شما برگشته و فریاد می زنند.


در طول زمان صرف غذا نیز این گارسون های عجیب دست به اقدامات عجیبی می زنند که شاید باعثترسیدن شما شود. در مورد نینجاها بایستی گفت که این افراد مبارزانی ژاپنی در دوران قرون وسطا بودند که به علت تمرینات سخت دارای مهارت های عجیبی مثل غیب شدن یا راه رفتن بر روی آب بودند.