به گزارش تابناک، اگر بخواهیم سرعت اینترنت کشور در دو هفته اخیر را توصیف کنیم، شاید انتخاب این تصویر طنز کافی باشد!