به گزارش مهر، اسماعیل کهرم، محمد درویش و عباس محمدی سه فعال حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور به نمایندگی از سوی میلیونها شهروند تهرانی، اصفهانی، زابلی، اراکی، اهوازی، شیرازی، مشهدی، تبریزی، پارس جنوبی و خیلی دیگر از مناطق ایران در اعتراض به آلودگی غیرقابل تحمل هوا که حال مردمان این دیارها را بد کرده است، نامهای به هر آن کس که مسئولیت دارد نوشته اند و رونوشت آن را به درگاه عالی ترین مقامات نهادهای کشوری که در این حوزه مسئولیت دارند فرستادهاند.

تمام حرف آنها در این نامه، یک زنهار ساده اما حیاتی است اینکه شهروندان ما میترسند دیگر نفس بکشند! آیا فریادرسی هست؟