به گزارش ايسنا، شبكههاي لرزهنگاري وابسته به مركز لرزهنگاري كشوري موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، مختصات كانون اين زمينلرزه را كه ساعت ٢ :۳۸ چهارشنبه رخ داد، ٣٦.۳۷ درجه طول شرقي و ٥٢.۸۳ درجه عرض شمالي در ١ كيلومتري شهرستان قائمشهر گزارش كردند.

هنوز از خسارات احتمالي اين حادثه گزارشي دريافت نشده است.