خراسان:در حالي که وزارت آموزش و پرورش تاکنون ۵ معاونت داشت، يک مسئول ارشد دولتي اخيرا با ارسال بخشنامه اي به استناد تبصره ۳ ماده ۵۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم، اين تعداد را ۶ معاونت اعلام کرده است. براساس اين تبصره در موارد خاص و با تصويب هيئت وزيران، رعايت سقف تعداد معاونت هاي دستگاه هاي دولتي طبق ضوابط قانون مديريت خدمات کشوري(يعني ۵ معاونت)ضروري نيست.